Trudno ocenić, ile wyniosą łączne koszty związane z postępowaniem rozwodowym, ponieważ każda sprawa jest inna. O wysokości kosztów decyduje charakter konfliktu, nakład pracy specjalistów, a także możliwości finansowe stron. Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 złotych i zobowiązana jest ją uiścić strona wnosząca pozew do sądu. Jeśli strony dojdą do porozumienia i rozwód będzie orzekany w oparciu o ugodę, sąd zwróci stronom połowę tej kwoty.

Poza opłatą sądową w wielu przypadkach rozwodzący się ponoszą dodatkowe koszty, m.in.: koszty pełnomocników reprezentujących każdą ze stron, koszty badania przez biegłych sądowych czy koszty wywiadu kuratora, który bada warunki bytowe dzieci stron. Łączny koszt wszystkich tych czynności wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. A nie jest to koszt całkowity postępowania rozwodowego przed sądem – poza aspektem finansowym, często niesie ono niewymierne koszty psychologiczne. Już po orzeczeniu rozwodu dochodzą do tego jeszcze koszty związane z podziałem wspólnego majątku byłych małżonków.

Istnieje jednak rozwiązanie pozwalające zminimalizować wszystkie te koszty – tym rozwiązaniem jest mediacja. W większości przypadków najtańszy okazuje się rozwód, którego warunki wypracowuje się przy wsparciu mediatora.

W sytuacji, gdy któraś ze stron nie jest w stanie samodzielnie reprezentować swoich interesów i nie ma środków na zlecenie pełnomocnikowi reprezentacji w procesie, może złożyć wniosek o przyznanie adwokata z urzędu. Sąd po zbadaniu jej sytuacji finansowej podejmie decyzję w tym zakresie. Istnieje oczywiście możliwość występowania w sprawie rozwodowej samodzielnie – wówczas w toku postępowania wyraża się własne stanowisko bez wsparcia pełnomocnika.