Pozew rozwodowy należy złożyć w Sądzie Okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania małżeństwa w trakcie jego trwania. Pozew składa się osobiście lub wysyła w dwóch egzemplarzach: jeden pozostaje w sądzie, drugi sąd wysyła do pozwanego.

Warto wiedzieć, że formalnie sąd wymaga, by jedna strona sporu była nazwana powodem, druga zaś pozwanym. Ten podział nie ma jednak żadnych konsekwencji dla przebiegu postępowania.